مباحث ومطالب زمین شناسی , هیدرولوژی , زمین شناسی نفت , تصاویر میکروسکوپی از کانی ها و...
 

تصویر کوکولیتCoccolite


تصویر فسیل فنستلاfenestella


تصویر فسیل هگزاگوناریاhexagunaria


تصویر فسیل هالیسیتسhalysites


تصویر فسیل های رادیولرradiolar


تصویر فسیل روگزا


تصویر فسیل رینکونلاRhynchonella


تصاویر فسیل مورکسMurex


تصاویر فسیل زفرانتیسZaphrantis


تصاویر فسیل اسفنوپتریسsphenopteris


تصویر حرکت تریلوبیتtrilobte

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آذر 1387ساعت 2:54  توسط مهدی داودی(کارشناس ارشد چینه فسیل) | 

No. Date Time(UTC) Time(Local) Latitude Longitude Depth Magnitude Region

1 1903/03/22 14:35:00 18:05:00 35.00 60.00 Mb:5.5 North-West of Khaf, Khorasan(center) Province

2 1903/09/25 01:20:00 04:50:00 34.00 58.00 Mb:5.5 West of Ferdows, Khorasan(center) Province

3 1905/01/09 06:17:00 09:47:00 38.00 46.00 Mb:5.5 West of Osku, Azarbaijan Sharghi Province

4 1908/09/28 06:28:00 09:58:00 38.00 44.00 Mb:6 South-West of Salmas, Azarbaijan Gharbi Provi

5 1911/04/18 18:14:36 21:44:36 32.00 56.00 50 Mb:6.7 North-East of Bafq, Yazd Province

6 1918/03/24 23:14:54 02:44:54 34.50 57.10 Mb:5.7 North-East of Tabas, Yazd Province

7 1922/03/21 16:56:12 20:26:12 33.00 50.00 Mb:5.5 West of Fereydunshahr, Esfahan Province

8 1923/05/25 22:21:25 01:51:25 32.00 57.00 Mb:5.7 North-East of Ravar, Kerman Province

9 1923/09/22 20:47:33 00:17:33 29.50 56.00 Mb:6.7 East of Sirjan, Kerman Province

10 1923/09/23 03:18:58 06:48:58 29.50 56.00 Mb:5.5 East of Sirjan, Kerman Province

11 1924/01/18 14:56:20 18:26:20 29.50 56.00 Mb:5.5 East of Sirjan, Kerman Province

12 1924/07/03 08:08:30 11:38:30 35.50 55.00 Mb:5 South of Shahrud, Semnan Province

13 1927/07/22 03:54:54 07:24:54 34.70 54.00 Mb:6.5 South-East of Semnan, Semnan Province

14 1927/07/22 08:37:30 12:07:30 34.70 54.00 Mb:5.2 South-East of Semnan, Semnan Province

15 1927/07/23 20:17:46 23:47:46 34.70 54.00 Mb:5.7 South-East of Semnan, Semnan Province

16 1927/07/23 22:40:18 02:10:18 34.70 54.00 Mb:5.7 South-East of Semnan, Semnan Province

17 1928/03/08 18:13:54 21:43:54 32.00 59.00 Mb:5.2 South-West of Birjand, Khorasan(south) Provin

18 1928/03/24 10:53:16 14:23:16 37.80 47.30 Mb:5 South-West of Sarab, Azarbaijan Sharghi Provi

19 1928/04/14 13:16:33 16:46:33 35.50 55.00 Mb:5 South of Shahrud, Semnan Province

20 1928/08/21 19:01:52 22:31:52 35.50 59.00 Mb:5.2 North-West of Torbat-e heydariyeh, Khorasan

21 1930/05/06 07:03:22 10:33:22 37.00 44.00 Mb:5.2 West of Oshnaviyeh, Azarbaijan Gharbi Provinc

22 1930/05/06 22:34:23 02:04:23 38.15 44.65 Mb:7.2 West of Salmas, Azarbaijan Gharbi Province

23 1930/05/08 05:29:30 08:59:30 37.50 45.50 Mb:5.2 East of Orumiyeh, Azarbaijan Gharbi Province

24 1930/05/08 15:35:24 19:05:24 37.30 44.80 Mb:6.2 South-West of Orumiyeh, Azarbaijan Gharbi Pro

25 1930/05/10 21:43:22 01:13:22 37.50 44.00 Mb:5.2 West of Orumiyeh, Azarbaijan Gharbi Province

26 1930/05/23 09:48:20 13:18:20 37.50 45.50 Mb:5.2 East of Orumiyeh, Azarbaijan Gharbi Province

27 1930/05/29 17:14:55 20:44:55 37.50 45.50 Mb:5.2 East of Orumiyeh, Azarbaijan Gharbi Province

28 1930/06/04 07:28:10 10:58:10 37.90 45.10 Mb:5.5 North of Orumiyeh, Azarbaijan Gharbi Province

29 1930/08/03 22:05:51 01:35:51 37.30 44.80 Mb:5 South-West of Orumiyeh, Azarbaijan Gharbi Pro

30 1930/10/25 23:34:25 03:04:25 37.90 45.10 Mb:5 North of Orumiyeh, Azarbaijan Gharbi Province

31 1931/04/27 16:50:45 20:20:45 38.70 46.10 Mb:6.5 North-East of Marand, Azarbaijan Sharghi Prov

32 1931/05/12 10:25:10 13:55:10 37.50 45.50 Mb:5.2 East of Orumiyeh, Azarbaijan Gharbi Province

33 1932/03/15 07:44:34 11:14:34 39.70 44.00 Mb:5.2 North-West of Maku, Azarbaijan Gharbi Provinc

34 1932/09/08 07:25:39 10:55:39 30.70 58.40 Mb:5.5 North-East of Kerman, Kerman Province

35 1933/02/21 19:03:05 22:33:05 27.50 57.50 Mb:5.2 Manujan, Kerman Province

36 1933/10/05 13:29:53 16:59:53 35.10 57.80 Mb:6 South-West of Bardeskan, Khorasan(center) Pro

37 1933/11/28 11:09:26 14:39:26 32.00 56.10 Mb:6.2 North-East of Bafq, Yazd Province

38 1933/12/14 18:51:49 22:21:49 32.20 55.80 Mb:5.5 North-East of Bafq, Yazd Province

39 1934/01/02 20:55:38 00:25:38 30.00 57.50 Mb:5.5 South-East of Kerman, Kerman Province

40 1934/02/22 08:07:20 11:37:20 37.90 45.10 Mb:5.7 North of Orumiyeh, Azarbaijan Gharbi Province

41 1934/09/26 01:07:02 04:37:02 36.50 57.50 Mb:5 North-West of Sabzevar, Khorasan(center) Prov

42 1935/04/12 22:31:48 02:01:48 35.90 53.50 Mb:5.2 North of Semnan, Semnan Province

43 1936/06/30 19:26:07 22:56:07 33.50 60.50 Mb:6 South-East of Qaen, Khorasan(south) Province

44 1937/04/07 18:30:59 22:00:59 34.80 52.10 Mb:5.5 South-West of Garmsar, Semnan Province

45 1938/12/19 18:56:48 22:26:48 36.20 58.00 Mb:5.2 East of Sabzevar, Khorasan(center) Province

46 1939/06/10 08:36:39 12:06:39 33.00 58.00 Mb:5.2 West of Birjand, Khorasan(south) Province

47 1939/11/08 17:21:10 20:51:10 36.20 58.00 Mb:5.2 East of Sabzevar, Khorasan(center) Province

48 1940/05/04 21:01:55 00:31:55 35.80 58.10 Mb:6.5 North-East of Bardeskan, Khorasan(center) Pro

49 1940/10/18 12:25:44 15:55:44 38.50 45.00 Mb:5.2 Khoy, Azarbaijan Gharbi Province

50 1941/02/16 16:38:59 20:08:59 33.30 58.70 Mb:6.5 North-West of Birjand, Khorasan(south) Provin

51 1942/07/29 20:22:04 23:52:04 29.50 57.50 Mb:5 North-East of Baft, Kerman Province

52 1946/10/03 15:37:39 19:07:39 39.50 44.00 Mb:5.5 North-West of Maku, Azarbaijan Gharbi Provinc

53 1947/09/23 12:28:10 15:58:10 33.30 58.70 Mb:7 North-West of Birjand, Khorasan(south) Provin

54 1947/09/26 03:04:31 06:34:31 33.30 58.70 Mb:5.5 North-West of Birjand, Khorasan(south) Provin

55 1947/10/06 15:18:14 18:48:14 33.30 58.70 Mb:5.2 North-West of Birjand, Khorasan(south) Provin

56 1947/11/13 03:26:23 06:56:23 33.30 58.70 Mb:5.2 North-West of Birjand, Khorasan(south) Provin

57 1948/03/14 21:18:12 00:48:12 33.20 59.00 Mb:5.2 North-West of Birjand, Khorasan(south) Provin

58 1948/06/17 14:08:22 17:38:22 36.50 49.00 Mb:5.2 South of Abhar, Zanjan Province

59 1948/06/30 19:31:39 23:01:39 36.50 49.00 Mb:5.2 South of Abhar, Zanjan Province

60 1948/07/05 13:53:14 17:23:14 29.50 57.50 Mb:6 North-East of Baft, Kerman Province

61 1949/10/13 10:26:30 13:56:30 36.60 44.50 Mb:5.2 South-West of Piranshahr, Azarbaijan Gharbi P

62 1949/11/22 15:21:16 18:51:16 28.00 57.00 Mb:5.5 West of Kahnuj, Kerman Province

63 1950/05/01 08:14:54 11:44:54 38.50 45.00 Mb:5.2 Khoy, Azarbaijan Gharbi Province

64 1950/09/24 22:56:38 02:26:38 34.50 60.70 Mb:5.7 South-West of Taybad, Khorasan(center) Provin

65 1951/04/22 06:32:41 10:02:41 34.80 52.10 Mb:5 South-West of Garmsar, Semnan Province

66 1951/06/05 03:34:49 07:04:49 36.00 48.50 Mb:5.2 South of Qeydar, Zanjan Province

67 1951/08/16 23:52:10 03:22:10 28.00 57.00 Mb:5.7 West of Kahnuj, Kerman Province

68 1951/10/08 11:32:03 15:02:03 31.20 56.80 Mb:5 Ravar, Kerman Province

69 1951/12/30 18:21:07 21:51:07 28.00 57.00 Mb:5.5 West of Kahnuj, Kerman Province

70 1952/08/30 06:14:55 09:44:55 32.10 55.80 Mb:5.2 North-East of Bafq, Yazd Province

71 1952/09/30 02:50:40 06:20:40 38.90 44.00 Mb:5.5 South-West of Seyah Cheshmah, Azarbaijan Ghar

72 1953/02/12 08:15:31 11:45:31 35.80 55.00 Mb:7 South of Shahrud, Semnan Province

73 1954/10/22 22:47:30 02:17:30 38.90 45.90 Mb:5.2 East of Jolfa, Azarbaijan Sharghi Province

74 1955/03/13 16:58:05 20:28:05 28.00 56.70 Mb:5 West of Kahnuj, Kerman Province

75 1955/06/18 20:21:04 23:51:04 34.00 58.50 Mb:5 East of Ferdows, Khorasan(center) Province

76 1956/06/29 02:18:32 05:48:32 28.60 57.20 Mb:5.2 West of Jiroft, Kerman Province

77 1956/06/30 11:37:10 15:07:10 35.00 56.50 Mb:5 South-West of Bardeskan, Khorasan(center) Pro

78 1957/03/16 00:43:42 04:13:42 34.90 52.90 Mb:5.5 South-East of Garmsar, Semnan Province

79 1958/02/03 19:27:11 22:57:11 32.28 55.60 Mb:5.2 North-East of Bafq, Yazd Province

80 1959/10/23 16:54:22 20:24:22 33.34 58.84 Mb:5 South-West of Qaen, Khorasan(south) Province

81 1959/12/08 12:50:47 16:20:47 31.00 57.03 Mb:5.2 South-East of Ravar, Kerman Province

82 1960/03/07 00:51:40 04:21:40 34.84 55.35 Mb:5.2 South-East of Shahrud, Semnan Province

83 1960/06/02 07:22:27 10:52:27 33.17 60.34 Mb:5.2 North-East of Sarbisheh, Khorasan(south) Prov

84 1962/04/01 00:45:09 04:15:09 33.37 58.93 Mb:5.5 South-West of Qaen, Khorasan(south) Province

85 1962/09/01 19:20:40 22:50:40 35.58 49.88 29 Mb:7.2 South-West of Buinzara, Ghazvin Province

86 1962/09/04 13:30:14 17:00:14 35.60 49.70 53 Mb:5.2 South of Takestan, Ghazvin Province

87 1962/09/29 06:53:56 10:23:56 28.20 57.40 50 Mb:5.5 North-West of Kahnuj, Kerman Province

88 1962/10/05 20:02:23 23:32:23 35.22 58.73 Mb:5 East of Kashmar, Khorasan(center) Province

89 1962/10/13 10:23:38 13:53:38 35.70 50.07 35 Mb:5.5 Buinzara, Ghazvin Province

90 1962/12/02 22:21:29 01:51:29 35.80 50.10 Mb:5 Buinzara, Ghazvin Province

91 1964/05/11 06:07:41 09:37:41 28.13 57.38 68 Mb:5.3 North-West of Kahnuj, Kerman Province

92 1964/11/03 17:36:08 21:06:08 35.63 50.29 42 Mb:5.1 South-East of Buinzara, Ghazvin Province

93 1964/12/22 04:36:35 08:06:35 28.20 56.91 43 Mb:5.6 North-West of Kahnuj, Kerman Province

94 1965/02/10 16:09:54 19:39:54 37.66 47.09 45 Mb:5 North of Hashtrud, Azarbaijan Sharghi Provinc

95 1965/02/26 01:37:07 05:07:07 35.24 57.54 33 Mb:5.1 West of Bardeskan, Khorasan(center) Province

96 1965/11/08 01:57:27 05:27:27 29.92 56.89 63 Mb:5 East of Bardsir, Kerman Province

97 1967/03/01 10:12:53 13:42:53 28.09 56.90 80 Mb:5.1 North-West of Kahnuj, Kerman Province

98 1968/04/26 02:58:22 06:28:22 35.10 50.20 21 Mb:5.3 West of Saveh, Markazi Province

99 1968/04/29 17:01:55 20:31:55 39.24 44.23 17 Mb:5.3 West of Maku, Azarbaijan Gharbi Province

100 1968/06/09 00:56:32 04:26:32 39.09 46.10 31 Mb:5 North-East of Jolfa, Azarbaijan Sharghi Provi

101 1968/08/31 10:47:41 14:17:41 34.15 59.01 25 Mb:5.9 South-East of Gonabad, Khorasan(center) Provi

102 1968/08/31 11:34:33 15:04:33 34.00 59.19 26 Mb:5.4 North of Qaen, Khorasan(south) Province

103 1968/09/01 05:39:45 09:09:45 39.14 46.20 24 Mb:5 North-East of Jolfa, Azarbaijan Sharghi Provi

104 1968/09/01 07:27:30 10:57:30 34.09 58.24 14 Mb:5.9 Ferdows, Khorasan(center) Province

105 1968/09/03 09:53:50 13:23:50 34.02 59.26 30 Mb:5 North of Qaen, Khorasan(south) Province

106 1968/09/04 08:08:45 11:38:45 34.20 59.47 24 Mb:5 North-East of Qaen, Khorasan(south) Province

107 1968/09/04 11:19:35 14:49:35 34.00 59.31 25 Mb:5 North-East of Qaen, Khorasan(south) Province

108 1968/09/04 23:24:45 02:54:45 34.06 58.32 1 Mb:5.4 East of Ferdows, Khorasan(center) Province

109 1968/09/11 19:17:13 22:47:13 34.03 59.54 33 Mb:5.2 North-East of Qaen, Khorasan(south) Province

110 1969/08/23 19:16:17 22:46:17 33.90 58.90 32 Mb:5.1 North-West of Qaen, Khorasan(south) Province

111 1969/09/02 13:30:03 17:00:03 30.20 57.70 20 Mb:5.3 East of Kerman, Kerman Province

112 1969/11/11 00:30:35 04:00:35 33.40 55.00 Mb:5 South-West of Tabas, Yazd Province

113 1969/12/02 22:46:15 02:16:15 33.90 58.60 Mb:5.1 South-East of Ferdows, Khorasan(center) Provi

114 1970/03/01 20:12:44 23:42:44 34.00 58.90 39 Mb:5.2 South-East of Gonabad, Khorasan(center) Provi

115 1970/03/14 01:51:44 05:21:44 38.60 44.70 23 Mb:5.3 West of Khoy, Azarbaijan Gharbi Province

116 1970/03/17 23:19:42 02:49:42 33.90 59.70 19 Mb:5 North-East of Qaen, Khorasan(south) Province

117 1970/04/01 23:54:05 03:24:05 28.00 56.70 62 Mb:5.1 West of Kahnuj, Kerman Province

118 1970/10/25 11:22:18 14:52:18 36.80 45.10 19 Mb:5.5 Piranshahr, Azarbaijan Gharbi Province

119 1970/11/09 17:41:42 21:11:42 29.50 56.90 106 Mb:5.5 North-East of Baft, Kerman Province

120 1971/01/20 21:32:03 01:02:03 35.10 46.90 57 Mb:5.1 South of Sanandaj, Kordestan Province

121 1971/05/26 02:41:46 06:11:46 35.50 58.20 26 Mb:5.4 North-East of Bardeskan, Khorasan(center) Pro

122 1972/04/03 09:07:16 12:37:16 28.10 57.20 52 Mb:5 North-West of Kahnuj, Kerman Province

123 1972/11/04 09:32:26 13:02:26 28.14 57.00 94 Mb:5 North-West of Kahnuj, Kerman Province

124 1972/12/01 11:39:03 15:09:03 35.48 57.92 25 Mb:5.2 North of Bardeskan, Khorasan(center) Province

125 1973/05/11 13:52:28 17:22:28 33.41 57.48 22 Mb:5.1 South-East of Tabas, Yazd Province

126 1973/05/17 16:11:35 19:41:35 35.54 57.75 29 Mb:5 North-West of Bardeskan, Khorasan(center) Pro

127 1973/08/23 12:26:26 15:56:26 31.87 51.01 49 Mb:5 West of Borujen, Chaharmahal Bakhtiari Provin

128 1973/11/20 02:23:16 05:53:16 32.04 54.58 31 Mb:5 East of Ashkezar, Yazd Province

129 1974/11/17 15:05:47 18:35:47 32.80 55.10 43 Mb:5.2 North-East of Ardakan, Yazd Province

130 1975/04/28 02:01:17 05:31:17 33.30 54.80 42 Mb:5.3 North-East of Ardakan, Yazd Province

131 1976/11/07 04:00:51 07:30:51 33.80 59.16 13 Mb:5.6 Qaen, Khorasan(south) Province

132 1976/11/09 17:59:54 21:29:54 33.79 59.23 29 Mb:5.1 Qaen, Khorasan(south) Province

133 1976/11/13 10:12:32 13:42:32 28.18 57.40 33 Mb:5 North-West of Kahnuj, Kerman Province

134 1976/11/24 12:22:18 15:52:18 39.12 44.03 36 Ms:7.3 West of Seyah Cheshmah, Azarbaijan Gharbi Pro

135 1976/11/24 12:36:45 16:06:45 39.24 44.27 33 Mb:5.5 West of Maku, Azarbaijan Gharbi Province

136 1976/11/24 15:11:05 18:41:05 39.02 44.18 40 Mb:5 West of Seyah Cheshmah, Azarbaijan Gharbi Pro

137 1976/11/25 09:49:26 13:19:26 39.03 44.29 34 Mb:5 West of Seyah Cheshmah, Azarbaijan Gharbi Pro

138 1977/05/03 16:26:57 19:56:57 31.72 56.24 42 Mb:5 North-East of Bafq, Yazd Province

139 1977/05/25 11:01:45 14:31:45 34.88 52.05 26 Mb:5.4 South-West of Garmsar, Semnan Province

140 1977/12/19 23:34:34 03:04:34 30.95 56.47 31 Ms:5.8 North of Zarand, Kerman Province

141 1978/02/22 20:17:57 23:47:57 28.02 56.89 23 Mb:5.1 West of Kahnuj, Kerman Province

142 1978/02/23 23:24:47 02:54:47 28.05 56.90 24 Mb:5.2 North-West of Kahnuj, Kerman Province

143 1978/05/22 06:18:14 09:48:14 31.83 56.17 34 Ms:5.3 North-East of Bafq, Yazd Province

144 1978/05/23 11:31:43 15:01:43 31.87 56.17 25 Mb:5 North-East of Bafq, Yazd Province

145 1978/09/16 15:35:56 19:05:56 33.38 57.43 33 Ms:7.4 South-East of Tabas, Yazd Province

146 1978/09/17 08:17:24 11:47:24 33.66 57.00 33 Mb:5 Tabas, Yazd Province

147 1978/12/06 17:18:13 20:48:13 33.29 57.15 28 Mb:5.3 South-East of Tabas, Yazd Province

148 1979/01/16 09:50:10 13:20:10 33.89 59.47 33 Ms:6.7 North-East of Qaen, Khorasan(south) Province

149 1979/01/17 03:29:49 06:59:49 33.75 57.09 33 Mb:5.1 North-East of Tabas, Yazd Province

150 1979/01/18 00:25:02 03:55:02 33.91 59.46 33 Mb:5 North-East of Qaen, Khorasan(south) Province

151 1979/01/19 19:29:45 22:59:45 33.91 59.37 33 Mb:5 North-East of Qaen, Khorasan(south) Province

152 1979/02/13 10:36:16 14:06:16 33.31 57.43 33 Mb:5.5 South-East of Tabas, Yazd Province

153 1979/03/04 05:43:42 09:13:42 28.30 57.25 34 Ms:5 North-West of Kahnuj, Kerman Province

154 1979/09/05 09:26:53 12:56:53 33.80 56.95 33 Mb:5.2 North of Tabas, Yazd Province

155 1979/11/14 02:21:22 05:51:22 33.91 59.79 33 Ms:6.6 North-East of Qaen, Khorasan(south) Province

156 1979/11/15 05:06:54 08:36:54 33.92 59.82 33 Mb:5 North-East of Qaen, Khorasan(south) Province

157 1979/11/23 18:22:48 21:52:48 33.98 59.83 33 Mb:5 North-East of Qaen, Khorasan(south) Province

158 1979/11/27 07:12:36 10:42:36 33.97 59.84 17 Mb:5 North-East of Qaen, Khorasan(south) Province

159 1979/11/27 17:10:32 20:40:32 33.96 59.72 10 Ms:7.1 North-East of Qaen, Khorasan(south) Province

160 1979/12/07 04:24:00 07:54:00 34.03 54.81 31 Ms:6 North-West of Tabas, Yazd Province

161 1979/12/09 09:12:06 12:42:06 35.05 56.81 48 Ms:5.3 South-West of Bardeskan, Khorasan(center) Pro

162 1979/12/11 02:16:58 05:46:58 33.78 59.65 33 Mb:5.2 East of Qaen, Khorasan(south) Province

163 1979/12/16 22:35:40 02:05:40 33.99 59.32 33 Mb:5 North-East of Qaen, Khorasan(south) Province

164 1980/01/12 15:31:41 19:01:41 33.49 57.19 33 Ms:5.9 South-East of Tabas, Yazd Province

165 1980/12/19 01:16:56 04:46:56 34.58 50.65 33 Ms:5.8 West of Qom, Ghom Province

166 1980/12/22 12:51:21 16:21:21 34.50 50.59 41 Mb:5.5 South-West of Qom, Ghom Province

167 1981/06/11 07:24:25 10:54:25 29.91 57.71 33 Ms:6.7 South-East of Kerman, Kerman Province

168 1981/07/23 00:05:30 03:35:30 37.14 45.23 33 Mb:5.6 East of Oshnaviyeh, Azarbaijan Gharbi Provinc

169 1981/07/28 17:22:24 20:52:24 30.01 57.79 33 Ms:7.1 South-East of Kerman, Kerman Province

170 1981/10/14 09:12:38 12:42:38 29.89 57.69 33 Mb:5.1 South-East of Kerman, Kerman Province

171 1982/01/02 19:00:49 22:30:49 30.65 57.51 33 Mb:5 North-East of Kerman, Kerman Province

172 1982/10/15 02:53:49 06:23:49 28.08 57.30 33 Ms:5.2 North-West of Kahnuj, Kerman Province

173 1982/12/19 19:40:53 23:10:53 30.57 57.52 40 Ms:5.9 North-East of Kerman, Kerman Province

174 1983/01/31 18:56:49 22:26:49 28.88 57.29 10 Mb:5.1 North-West of Jiroft, Kerman Province

175 1983/07/15 02:01:14 05:31:14 27.71 57.94 33 Mb:5 South-East of Kahnuj, Kerman Province

176 1983/07/22 02:41:00 06:11:00 36.94 49.18 41 Mb:5.6 East of Abhar, Zanjan Province

177 1984/08/06 11:14:37 14:44:37 30.84 57.15 33 Ms:5.3 East of Zarand, Kerman Province

178 1984/08/15 02:00:58 05:30:58 30.88 57.08 33 Mb:5.1 East of Zarand, Kerman Province

179 1984/10/11 05:09:26 08:39:26 29.64 57.97 33 Mb:5 North-West of Bam, Kerman Province

180 1986/07/25 10:08:05 13:38:05 28.08 57.28 34 Mb:5.2 North-West of Kahnuj, Kerman Province

181 1987/04/11 23:50:29 03:20:29 31.56 56.03 24 Mb:5 East of Bafq, Yazd Province

182 1987/11/24 11:23:16 14:53:16 32.65 59.10 41 Mb:5.3 South-West of Birjand, Khorasan(south) Provin

183 1988/04/20 03:50:08 07:20:08 39.10 44.12 55 Mb:5 West of Seyah Cheshmah, Azarbaijan Gharbi Pro

184 1988/12/03 01:23:33 04:53:33 30.24 57.54 28 Mb:5.2 East of Kerman, Kerman Province

185 1989/04/02 06:42:04 10:12:04 28.25 57.31 44 Mb:5.3 North-West of Kahnuj, Kerman Province

186 1989/11/20 04:19:04 07:49:04 29.89 57.71 18 Ms:5.7 South-East of Kerman, Kerman Province

187 1990/10/15 19:06:52 22:36:52 33.64 56.80 33 Mb:5 West of Tabas, Yazd Province

188 1991/07/24 09:45:41 14:15:41 36.52 44.06 26 Mb:5.4 South-West of Piranshahr, Azarbaijan Gharbi P

189 1991/12/19 18:55:17 22:25:17 28.10 57.30 27 Mb:5.3 North-West of Kahnuj, Kerman Province

190 1993/04/12 14:00:40 18:30:40 28.33 57.14 33 Mb:5.2 South-West of Jiroft, Kerman Province

191 1993/06/09 17:33:36 22:03:36 34.76 53.27 30 Mb:5 South-West of Semnan, Semnan Province

192 1994/04/14 11:03:40 15:33:40 29.16 55.34 22 Mb:5.2 South-West of Sirjan, Kerman Province

193 1994/12/14 20:43:53 00:13:53 35.10 58.63 33 Mb:5.3 South-East of Kashmar, Khorasan(center) Provi

194 1996/02/25 16:14:11 19:44:11 35.72 56.99 33 Ms:5.1 South-West of Sabzevar, Khorasan(center) Prov

195 1996/02/25 17:42:04 21:12:04 35.69 57.04 33 Mb:5.3 South-West of Sabzevar, Khorasan(center) Prov

196 1996/02/26 08:08:19 11:38:19 28.28 57.06 32 Mb:5.3 North-West of Kahnuj, Kerman Province

197 1996/02/26 08:09:24 11:39:24 28.34 57.08 33 Mb:5.4 South-West of Jiroft, Kerman Province

198 1996/04/22 14:42:32 19:12:32 39.17 47.37 29 Mb:5 North-East of Kaleybar, Azarbaijan Sharghi Pr

199 1997/04/19 05:53:14 10:23:14 28.04 56.89 27 Mb:5.5 West of Kahnuj, Kerman Province

200 1997/05/10 07:57:29 12:27:29 33.83 59.81 10 Ms:7.3 East of Qaen, Khorasan(south) Province

201 1997/05/10 10:27:20 14:57:20 33.73 59.95 10 Ms:5.4 East of Qaen, Khorasan(south) Province

202 1997/06/25 19:38:40 00:08:40 33.94 59.47 10 Ms:5.8 North-East of Qaen, Khorasan(south) Province

203 1997/10/20 06:09:04 09:39:04 28.50 57.28 33 Mb:5.6 South-West of Jiroft, Kerman Province

204 1998/03/14 19:40:27 23:10:27 30.15 57.60 9 Ms:6.9 South-East of Kerman, Kerman Province

205 1998/06/10 08:30:13 13:00:13 28.27 58.54 88 Mb:5.1 South-East of Bam, Kerman Province

206 1998/11/18 07:39:23 11:09:23 30.27 57.40 33 Mb:5.2 East of Kerman, Kerman Province

207 1999/01/14 22:12:49 01:42:49 29.15 56.35 33 Mb:5.1 West of Baft, Kerman Province

208 1999/03/04 05:38:26 09:08:26 28.34 57.19 33 Ms:6.7 South-West of Jiroft, Kerman Province

209 1999/03/04 05:47:49 09:17:49 28.32 57.15 33 Mb:5.6 North-West of Kahnuj, Kerman Province

210 1999/03/04 05:50:28 09:20:28 28.41 57.10 33 Mb:5.1 South-West of Jiroft, Kerman Province

211 1999/03/04 07:16:36 10:46:36 28.50 57.08 33 Mb:5 South-West of Jiroft, Kerman Province

212 1999/03/04 07:19:18 10:49:18 28.13 57.11 33 Mb:5.3 North-West of Kahnuj, Kerman Province

213 1999/03/04 07:26:04 10:56:04 28.47 56.94 33 Mb:5.2 South-West of Jiroft, Kerman Province

214 1999/03/04 09:52:03 13:22:03 28.51 57.21 33 Mb:5.3 South-West of Jiroft, Kerman Province

215 1999/12/05 13:12:36 16:42:36 35.63 61.21 64 Mb:5.1 North-East of Torbat-e jam, Khorasan(center)

216 2000/02/02 22:58:01 02:28:01 35.24 58.18 33 Mw:5.4 East of Bardeskan, Khorasan(center) Province

217 2000/03/28 17:55:49 22:25:49 35.29 58.19 33 Mb:5.1 East of Bardeskan, Khorasan(center) Province

218 2001/11/01 19:54:36 23:24:36 28.17 57.50 33 Mb:5 North-West of Kahnuj, Kerman Province

219 2001/11/25 21:30:53 01:00:53 28.32 57.27 33 Mb:5.1 North-West of Kahnuj, Kerman Province

220 2002/04/05 18:40:18 23:10:18 32.01 55.97 33 Mb:5.2 North-East of Bafq, Yazd Province

221 2002/04/24 19:48:07 00:18:07 34.64 47.40 33 Mb:5.2 South-West of Sonqor, Kermanshah Province

222 2002/06/22 02:58:20 07:28:20 35.62 49.05 10 Mw:6.5 North of Razan, Hamedan Province

223 2002/06/22 06:45:33 11:15:33 35.64 48.91 10 Mb:5.1 North-West of Razan, Hamedan Province

224 2002/09/02 01:00:03 05:30:03 35.70 48.84 10 Mb:5.1 North-West of Razan, Hamedan Province

225 2003/07/03 14:59:31 19:29:31 35.45 60.74 33 Mb:5.4 North-East of Torbat-e jam, Khorasan(center)

226 2003/08/04 03:28:19 07:58:19 29.08 59.74 33 Mw:5.6 East of Bam, Kerman Province

227 2003/08/21 04:02:09 08:32:09 29.09 59.81 20 Mw:5.9 East of Bam, Kerman Province

228 2003/12/26 01:56:56 05:26:56 29.08 58.38 13 Ms:6.5 Bam, Kerman Province

229 2003/12/26 03:06:16 06:36:16 28.91 58.32 15 Ms:5.1 South of Bam, Kerman Province

230 2004/10/06 11:14:27 14:44:27 28.90 57.99 15 ML:5.2 North-East of Jiroft, Kerman Province

231 2004/10/07 12:54:55 16:24:55 28.41 57.27 10 ML:5 South-West of Jiroft, Kerman Province

232 2004/10/14 02:28:42 05:58:42 31.73 57.11 16 ML:5.1 North-East of Ravar, Kerman Province

233 2005/02/22 02:25:21 05:55:21 30.80 56.76 14 MS:6.4 East of Zarand, Kerman Province

234 2005/05/01 18:58:38 23:28:38 30.80 57.00 14 ML:5.1 East of Zarand, Kerman Province

235 2005/05/14 18:04:57 22:34:57 30.72 56.65 14 ML:5.2 Zarand, Kerman Province

236 2005/06/19 04:46:04 09:16:04 33.13 58.20 15 ML:5.2 South of Ferdows, Khorasan(center) Province

237 2006/02/18 11:03:31 14:33:31 30.75 55.89 14 ML:5 North-West of Rafsanjan, Kerman Province

238 2006/07/20 23:46:50 03:16:50 29.11 55.21 14 ML:5 South-West of Sirjan, Kerman Province

هشدار!!!:آیا می دانید که به احتمال بسیار قوی تا سال 1400

هجری شمسی با توجه به شواهد وقرائن زمین لرزه ای با قدرت

بیش از 7ریشتر در یکی از مراکز پر جمعیت شهری کشور رخ خواهد

داد؟

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آذر 1387ساعت 2:35  توسط مهدی داودی(کارشناس ارشد چینه فسیل) | 

جهت دانلود مقاله مطالعات آب شناسی حوضه آبریز سنگرد کلیک نمایید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم آذر 1387ساعت 4:16  توسط مهدی داودی(کارشناس ارشد چینه فسیل) | 

آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی از فعالیت گسل و ضرورت جابجایی آنها

(نمونه موردی: روستاهای واقع در امتداد گسل شمالی میشو)

دکتر داود مختاری  استادیار گروه پژوهشی جغرافیا، دانشگاه تبریز

 

چکیده

گسل شمالی میشو با جهت شرقی  غربی در دامنۀ شمالی تودۀ کوهستانی میشوداغ آذربایجان )شمالغرب

ایران) کشیده شده است . مطالعات انجام شده روی عملکرد این گسل و شاخه های فرعی آن نشانگر فعال بودن آنهاست. گسل مزبور واحدهای زمین شناختی و توپوگرافیکی دامنۀ شمالی میشو را از هم جدا نموده و از این طریق نه تنها نقش مؤثری در مکان گزینی روستاهای واقع در مسیر یا مجاورت گسل)گلجار، محبوب آباد، انامق،عیش آباد، پیربالا، ارلان، باغلار، سرخه، گزافر و زنجیره ( داشته، بلکه فعالیت آن مشکلاتی ر ا نیز برای ساکنین این روستاها فراهم آورده است. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده های حاصل از مطالعات میدانی و اسناد و مدارک کتابخانه ای، میزان آسیب پذیری هریک از این سکونتگاه ها از فعالیت گسل با توجه به ویژگیهای زمین شناختی ، ژئومرفولوژیکی، توپوگر افیکی، و نوع مصالح بکار رفته در ساختمان ها مورد بررسی ومطالعه قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین خطر تهدیدکنندۀ روستاهای واقع در مسیر یا مجاورت گسل شمالی میشو و شاخه های فرعی آن، خطر فعالیت های احتمالی گسل و لرزش های حاصل از آن است

عوامل دیگری از قبیل نامناسب بودن ساخت و سازها، مقاومت کم مصالح بکار رفته در ساختمان ها و عمر زیادآنها، استقرار بر روی عناصر منفصل و نامقاوم، شیب زیاد و خطر سیالی شدن مواد سازندۀ نشستگاه روستاها وبالاخره ناپایداری دامنه های مشرف به روستاها و خطر حرکات توده ای، آسیب پذیری این روستاها را تشدید میکند. بر این اساس، توجه به عوامل ژئومرفولوژی و تأثیر پدیده های مرفوژنیک در تصمیم گیری هایی که منجربه تهیۀ طرح های عمران روستایی می شود، ضرورت دارد.

مقدمه

مشکل خطرات طبیعی از دیرباز گریبانگیر بشر بوده و همیشه قسمتی از تاریخ زندگی بشری را تشکیل داده است . درجهان امروزی، فاصلۀ بین یافته های علوم بشری و توانایی آنها برای حفظ جان و مال مردم روز به روز افزایش می یابد وخشم طبیعت همچنان به قلع و قمع خود ادامه می دهد . علوم، خود نیز در افزایش این خطرات تا حدودی سهیم اند واشکال جدیدی از خطرات را با جلوه هایی تازه که ناشی از بکارگیری ناصحیح فناوری می باشد، ایجاد نموده.نقش مطالعات ژئومرفولوژیکی و تهیۀ نقشه های ژئومرفولوژی ویژه در عمران روستایی نیز بسیار مهم است ولی دراکثر موارد درتصمیم گیریهایی که منجربه تهیۀ طرحهای عمران روستایی می شود، عوامل ژئومرفولوژی و تأثیر پدیده های مرفوژنیک به فراموشی سپرده شد ه و مورد توجه قرار نمی گیرد . در سایۀ چنین مطالعاتی زمین های پایدار و ناپایدارو نحوۀ بی ثباتی آنها با مکانیسم های مؤثر مشخص می شود (رجایی 1373 ، ص 61)

گسل شمالی میشو با جهت شرقی  غربی در دامنۀ شمالی میشوداغ آذربایجان واقع شده است و مسیر آن از نظر

ناپایداری های دامنه ای و پدیده های ژئومرفولوژیکی دارای ویژگی های خاصی است که بنظر می رسد ارتباط مستقیمی با عملکرد این گسل و شاخه های فرعی آن دارد . از دیدگاه زمین ساخت جهانی ،منطقۀ مورد مطالعه روی کمربند زلزله خیز مدیترانه – آسیا واقع شده است که حدود 15 % زلزله های بوقوع پیوسته در جهان مربوط به آن است )مونرو و وایکاندر 2001 ، ص178 ) منطقۀ مورد نظر از نظر پهنه بندی خطر نسبی زلزله نیز در محدودۀ خطر بالا قرار دارد (پورکرمانی و آرین 1376 )(شکل شماره 1)

اهمیت و ضرورت انجام چنین تحقیقی از این حیث است که حدود ده روستا (گلجار، محبوب آباد، انامق، عیش آباد،پیربالا، ارلان، باغلار، سرخه، گزافر و زنجیره) درست در مسیر گسل و یا در شعاع نیم کیلومتری آن قرار گرفته اند .

اساسی ترین اقدام برای جلوگیری از این خسارات، آگاهی ازکم وکیف ساختار زمین شناسی منطقه ب ه ویژه ساختارتکتونیکی آن می باشد.

در این تحقیق سعی شده است تا میزان آسیب پذیری هر یک از این سکونتگاه های روستایی با توجه به ویژگی های زمین شناختی، ژئومرفولوژیکی، توپوگرافیکی و نوع مصالح بکار رفته در ساختمان ها مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

روش تحقیق

بررسی های میدانی وضعیت ژئومرفولوژیکی استقرارگاه های روستایی و مصاحبه با ساکنین روستاها در مورد پیشینۀزلزله در منطقه، مرحلۀ اصلی این تحقیق بشمار می آید . اطلاعات حاصل از مطالعات میدانی، با داده های نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی وعکس های هوایی منطقه و همچنین جایگاه زمین ساختی منطقه و سابقۀ لرزه خیزی آن مطابقت داده شده و آسیب پذیری روستاهای منطق ه از هر کدام ازعوامل تهدید کنندۀ محیطی مرتبط با فعالیت گسل ها مورد ارزیابی قرار گرفته است . با توجه به این که امکان ذکر ویژگی های همۀ روستاها درقالب این مقاله مقدور نبود، لذا ویژگی های سه روستایی، که هرکدام از یک بخش دامنۀ شمالی میشو بوده و نمایانگر سه دسته ازروستاهای واقع در مسیر یا مجاورت گسل شمالی میشو هستند، به همراه تصاویر و اشکال شماتیکی تهیه شده از آنها ذکر شده است.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم آذر 1387ساعت 3:38  توسط مهدی داودی(کارشناس ارشد چینه فسیل) | 

ویژگی های کلی سکونتگاه های منطقه

گسل شمالی میشو ساختارهای زمین شناسی و واحدهای توپوگرافی منطقه را از هم جدا کرده است )شکل شماره 2) هر کدام از این ساختارها و واحدها امکانات به خصوصی را برای ساکنین منطقه فراهم می آورند که خواسته یا ناخواسته در جایگزینی سکونتگاه ها تأثیر بسزایی داشته است.

وجود رسوبات میوسن (تناوبی از مارن،شیل، ماسه سنگ و کنگلومرا ) با ترکیبات نمکی و گچی در لابه لای آنها،

نقش مهمی در موقعیت روستاها داشته است . معاش اکثر اهالی منطقه ازطریق دامداری تأمین می شود و اهالی برای امرار معاش وچرای دام های خودنیاز به چراگاه داشته اند: آنچه که دامنه های متشکل ازرسوبات میوسن به ویژه درمیشو شرقی، ازآن بی بهره است.

هستۀ مرکزی کوهستان در میشو شرقی دارای چراگاه هایی بسیار خوب و منابع آبی سرشار و شیرین است ، ولی توپوگرافی دامنه ها بسیار خشن بوده و زمین های مسطح کمتر بچشم می خورد . از سوی دیگر ، مردم برای ارتباط با سایر مراکز سکونتی واقع در دشت مرند سعی داشته اند تا روستای خود را در نزدیک ترین فاصله از آنها بنا کنند . مجموعۀ این عوامل موجب شده تا روستائیان محل تلاقی این واحدها را که درست منطبق با مسیرگسل شمالی میشو )شکل شمارۀ 2) است، انتخاب کنند. روستاهای گلجار، عیش آباد، پیربالا و ارلان از آن جمله هستند.

در میشو غربی روستاها نه در داخل دره ها ، بلکه در دهانۀ حوضه ها و محل تلاقی دشت و کوهستان، منطبق بر مسیر گسل شمالی میشو جای گرفته اند (شکل شمارۀ 2 )تا هم از چراگاه های واقع در جنوب گسل بهره مند شوند و هم ازمنابع آب منطقه برای کشاورزی در واحد دشت استفاده نمایند . روستاهای زنجیره، گزافر، سرخه و باغلار در این ردیف قرار می گیرند.

به دلیل گستردگی رسوبات پلیو - کواترنری )کنگلومرای نیمه متراکم ) در شرق میشو و وجود زمین های حاصلخیز و دسترسی به مناب ع آب ، دو روستای محبوب آباد و انامق در فاصله ای بیشتر نسبت به سایر روستاها از مسیر گسل )شکل شمارۀ 2 )در روی واحد فلات جای گرفته اند که روستای محبوب آباد در این موقعیت هم، بر روی یکی از شاخه های مهم گسل شمالی میشو قرار گرفته است( شكل شماره 2:گسل F2)اکثر مردم این دو روستا به کشاورزی اشتغال دارند.

روستاهای واقع در مسیر گسل شمالی میشو با جمعیتی بالغ بر 11250 نفر و تعداد 1850 واحد مسکونی عمدتاً درروی خط گسل و یا درشعاع حداکثر سه کیلومتری )روستای انامق ( آن قرارگرفته اند )جدول شمارۀ 1 ).

به دلیل زیاد بودن شیب دامنه ها و وجود ناپایداری های دامنه ای از جمله لغزش، ریزش و سقوط قطعه سنگ ها، ساکنین منطقه خانه های خود را اکثراً در دره های رودخانه ای و بر روی تراس های آبرفتی دو سوی رودخانه و یا یکی از تراس های آن بنا نموده اند. روستاهای گلجار، محبوب آباد، عیش آباد، پیر بالا، سرخه و زنجیره از جملۀ این روستاها هستند. چهار روستای دیگر منطقه بر روی نهشته های کواترنری منطقه استقرار یافته اند . مواد سازندۀ زیربنای همۀ روستاها عناصر منفصل )مخلوطی ازرس، ماسه، قلوه سنگ ودر مواردی قطعه سنگ ( است )جدول شمارۀ 1 ) شیب محل استقرار روستا ها نیز در مجموع زیاد است؛ به طوری که در روستای عیش آباد این مقدار به 28 % می رسد.

 

آنچه در بازدیدهای میدانی بیش از همه نظر محقق را جلب کرد، وجود آثاری از محل قدیمی روستاها نسبت به محل فعلی (بنا به گفتۀ اهالی محلی ( بود که خود نشانگر عملکرد احتمالی خطرات طبیع ی از قبیل زلزله و ناپایداری های دامنه ای در گذشته های نه چندان دور است . اکثر سالخوردگان منطقه وقوع زلزلۀ شدید سلماس در اردیبهشت 1309 )ذکاء1368، ص( 161 را به یاد می آورند و به گفتۀ آنان حدود یک هفته لرزش ها ادامه داشته و مردم منطقه در بیرون از خانه های خود شب را بسر می برده اند . سیمای فعلی بیشتر روستاهای مورد مطالعه نیز در همان نگاه اول بسیار آسیب پذیر می نماید و مجموعۀ شرایط جغرافیایی و زمین شناسی و نوع مصالح ساختمانی بکار رفته، همگی دلالت بر آسیب پذیری این روستاها به ویژه هنگام زلزله می باشد.

نام روستا

تعداد

جمعیت

تعداد واحد

مسکونی

نوع مصالح مساکن

( به ترتیب اولویت)

فاصله از خط

گسل )به متر)

محل گسل نسبت به

روستا

شیب زمین(%)

نشستگاه روستا

گلجار

582

103

آجر و چوب، خشت و گل،

خشت و چوب،سنگ و

چوب، آجر و تیر آهن

150

بالادست و یک گسل

فرعی از پائین دست

20

تراس های آبرفتی دو سوی رودخانۀ

گلجار چای متشکل از رس، ماسه

و،قلوه سنگ و قطعه سنگ

انامق

1744

251

آجر و چوب، خشت و گل،

خشت و چوب،سنگ و

چوب، آجر و تیر آهن

3000

بالادست

9

نهشته های کواترنری

(رس ، ماسه و قلوه سنگ)

محبوب آباد

1499

231

آجر و چوب، خشت و گل،

خشت و چوب،سنگ و

چوب، آجر و تیر آهن

 از گسلF1

1600 و بر روی

 گسل F2

از بالادست گسلF1

واز پائین دست گسل F2

10 -15

تراس های آبرفتی دو سوی رودخانۀ

ماهبابا چای )عمدتا در روی تراس

غربی( متشکل از رس، ماسه و ،قلوه

سنگ و قطعه سنگ

عیش آباد

423

79

خشت و گل، خشت و

چوب،سنگ و چوب، آجر و

چوب، آجر و تیر آهن

0

پائین دست

28

تراس آبرفتی غرب رودخانۀ عیش

آبادچای متشکل ازرس، ماسه

و،قلوه سنگ و قطعه سنگهای

بزرگ

پیر بالا

983

191

آجر و چوب، خشت و گل،

خشت و چوب،سنگ و

چوب، آجر و تیر آهن

0

پائین دست

23

تراس آبرفتی غرب رودخانۀ

پیربالاچای متشکل از رس، ماسه

و،قلوه سنگ و قطعه سنگ

ارلان

2176

389

آجر و چوب، خشت و گل،

خشت و چوب،سنگ و

چوب، آجر و تیر آهن

200

پائین دست

7

نهشته های کواترنری

متشکل از رس ، ماسه و قلوه سنگ

باغلار

-

-

خشت و گل، خشت و چوب،

سنگ و چوب، آجر و چوب

1300

بالا دست

20

نهشته های کواترنری متشکل از رس

، ماسه و قلوه سنگ و قطعه سنگ

سرخه

421

70

خشت و گل، خشت و

چوب،سنگ و چوب، آجر و

چوب، آجر و تیرآهن

0

پائین دست

16

تراس های آبرفتی دو سوی رودخانۀ

کت چای)عمدتا درروی تراس

غربی( متشکل از رس، ماسه و قلوه

سنگ

گزافر

644

91

آجر و چوب، خشت و گل،

خشت و چوب،سنگ و

چوب، آجر و تیر آهن

900

بالادست

5

نهشته های کواترنری

متشکل از رس ، ماسه و قلوه سنگ

و قطعه سنگ

زنجیره

2526

395

آجر و چوب، خشت و گل،

خشت و چوب،سنگ و

چوب، آجر و تیر آهن

0

پائین دست

10-15

تراس های آبرفتی دو سوی رودخانۀ

زنجیره چای (عمدتا در روی تراس

غربی) متشکل از رس، ماسه و، قلوه

سنگ و قطعه سنگ

جدول 1- ویژگی های عمومی سکونتگاه های واقع در مسیر گسل شمالی میشو

روستای عیش آباد )میشو شرقی(

این روستا بر روی تراس غربی رودخانۀ عیش آبادچای جای گرفته است)شکل شمارۀ( 3 و به دلیل شیب زیاد سطح تراس، خانه های روستایی به صورت پلکانی بر بالای یکدیگر قرار گرفته اند )شکل شمارۀ 4: الف(. عناصر سازندۀ این تراس، عناصر منفصل از قبیل رس ، ماسه، قلوه سنگ و بعضا تخته سنگهای بزرگ به ابعاد بیش از یک متر هستند )شکل شمارۀ 4: ب ( سطح تراس که روستا در یال مشرف به رودخانۀ آن واقع شده، دارای یک لایۀ پوششی ضخیم و سخت ازجنس آهک است که عناصر منفصل زیرین را از فرسایش محافظت می کند . گسل شمالی میشو از بخش شمالی این روستا عبور می کند و اکثر خانه های واقع دراین بخش به صورت مخروبه هستند )شکل شمارۀ 5) دامنه های واقع درمجاورت روستا در شمال گسل شمالی میشو که از جنس رسوبات میوسن هستند به شدت ناپایدارند و در فصول مرطوب سال لغزش های متعددی در شعاع 500 متری روستا رخ می دهد ؛ به طوری که حتی طی بازدیدهای میدانی )دراردیبهشت 1383 ) نمونه هایی از این پدیده در محل دیده شد که یکی از آنها تخریب جادۀ روستا )شکل شمارۀ 6: الف( ودیگری تخریب کانال آ بیاری روستا را بدنبال داشت . سایر دامنه های مشرف به روستا در جنوب گسل از جنس سنگهای آذرین هستند که پدیدۀ غالب ناپایداری در آنها ریزشهای سنگی است . تراس آبرفتی که روستا بر روی آن استقرار یافته نیز بر روی همین سنگهای آذرین قرار گرفته است . مجاورت با گسل فعال شم الی میشو، سست بودن عناصرآبرفتی زیرروستا، شیب زیاد )متوسط( 28 % و نامناسب بودن شیوه ساخت و ساز و مصالح ساختمانی به کار رفته در واحدهای مسکونی )شکل شمارۀ 6: ب و پ( این روستا را به صورت آسیب پذیرترین روستا از خطرات طبیعی از قبیل زلزله درآورده است.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم آذر 1387ساعت 0:45  توسط مهدی داودی(کارشناس ارشد چینه فسیل) | 

 

 

شکل 5- موقعیت روستا نسبت به خط گسل و به خانه های مخروبۀ واقع در روی خط گسل که محدودۀ آن مشخص شده است، توجه شود.

 

شکل 6- الف( ناپایداری زمین )لغزش( موجب تخریب و تهدید راه روستای عیش آباد شده است. ب( ترکیدگی دیوار در اثر ناپایداری زمین و مصالح ساختمانی نامقاوم و پ( تصویری از یک خانه در مجاورت گسل، تعدد ستون های چوبی نشان از ناپایداری منطقه و مقاومت کم خانه ها در مقابل آن دارد.

روستای ارلان )میشو میانی(

این روستا بر روی نهشته ه ای کواترنری که به وسیلۀ رودخانۀ ارلان چای برجای گذاشته شده، قرار گرفته است .امروزه این رودخانه در دره ای عمیق )بیش از سی متر( در جنوب این روستا جاری است و در واقع مسیر خودرا تغییر داده است. مواد سازندۀ این نهشته ها از عناصر منفصل از قبیل رس، ماسه و قلوه س نگ است که به صورت پوششی بر روی قدیمی ترین تشکیلات منطقه )رسوبات پرکامبرین ( قرار گرفته اند )شکل شمارۀ 7)گسل شمالی میشو از شمال این روستا و از فاصلۀ 200 متری آن می گذرد )شکل شمارۀ 8: الف( از نظر توپوگرافی نشستگاه این روستا بخشی از فلات میانی دامنۀ شمالی  میشو داغ است که وجود استوک گچی قلعه سی ، نقش عمده ای درشکل گیری آن داشته است )خیام

و مختاری 1380 ، ص 53 ) نامقاوم بودن نهشته ها موجب شده تا رودخانه ها بستر خود را به عمق ببرند و این مسئله در محل انطباق رودخانه ها با مسیر گسل شدیدتر است و به تبع از آن ناپایداریها ی دامنه ای نیز شدت دارد )شکل شمارۀ 9)نکته قابل توجه در مورد این روستا احداث سد خاکی دربالا دست روستا است که پس از آبگیری موجبات ناپایداری بیشتر نشستگاه روستا و تخریب برخی از خانه های روستایی را بدنبال داشته است . در فصول مرطوب سال نهشته های زیرین روستا به دلیل نفوذپذیری از آب اشباع می شوند که وقوع یک زلزله می تواند آنها را به حالت سیال در آورده وحرکات توده ای را به همراه داشته باشد. مصالح ساختمانی بکار رفته در واحدهای مسکونی روستا نیز عمدتاً از مصالح بومی بوده و استحکام کافی را ندارند )شکل شمارۀ 8:ب(

شکل 7- مقطعی از موقعیت زمین شناسی و ژئومرفولوژیکی روستای ارلان

 

این روستا در منتهی الیه شرق منطقۀ مورد مطالعه و درجنوب گسل شمالی میشو واقع شده است . نشستگاه روستا برروی نهشته های آبرفتی رودخانۀ زنجیره چای می باشد که ضخامت آن دربرخی قسمت ها به بی ش از چهل متر می رسد.این نهشته ها خود بر روی رسوبات میوسن بر جای گذاشته شده اند(شكل شماره 10)

بررسی وضعیت ژئومرفولوژیکی روستا نشان می دهد که:

(1تشکیل یک مخروط افکنۀ تودرتو ) تلسکوپی(درپائین دست گسل )خیام و مختاری1382 ) و در امتداد رودخانۀ زنجیره چای و نیز بریده شدن رسوبات کواترنری نشان از شدت عمل تکتونیک در این بخش از میشو غربی نسبت به سایرقسمت ها دارد.

2)وجودرسوبات میوسن و انطباق شیب لایه ها و شیب توپوگرافی در دامنه های مجاور روستا ناپایداری های دامنه ای مثل لغزش به ویژه در فصول مرطوب سال را بدنبال دارد )شکل شمارۀ 11 : الف(

3)بخشی از دامنه های واقع در غرب روستا متشکل از برش های آتشفشانی، توف و کنگلومرا است که اثرهوازدگی موجب سقوط قطعه سنگ ها می شود )شکل شمارۀ 11 : الف(

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم آذر 1387ساعت 3:52  توسط مهدی داودی(کارشناس ارشد چینه فسیل) | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
بهمن 1387
آذر 1387
آبان 1387
شهریور 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
اردیبهشت 1386
فروردین 1386
اسفند 1385
بهمن 1385
دی 1385
تیر 1385
دی 1384
آذر 1384
مهر 1383
آرشیو موضوعی
زمین شناسی نفت Petroleum Geology
The texture of sediments
رادکان
تحليل رواناب سطح شهر مشهد به کمک تصاویر ماهواره ای
بنتونیت bentoniteچیست؟کاربردها و...
قنات چیست ؟ فواید -اشکال و روشهای حفر قنات
درآمدی بر آب شناسی(hydrogeology)
گسله کواترنری شمال مشهد
ژئوتوریسم در استان های خراسان
تصاویر میکروسکوپی از کانی های آندالوزیت واکتینولیت
تصاویر میکروسکوپی از کانی های آنتی گوریت-کلریتوئید
تصاویر میکروسکوپی از کانی کوردیریت
تصاویر میکروسکوپی از کانی کامینگتونیت
تصاویر میکروسکوپی از کانی جدریتgedrite
تصاویر میکروسکوپی از کانی گلوکوفانglaucophane
تصاویر میکروسکوپی از کانی کیانیت
تصاویر میکروسکوپی از کانی اومفاسیت
تصاویر میکروسکوپی از کانی روتیل
دانلود کتاب مقاطع میکروسکوپی
تصاویر برخی از فسیل ها
بررسی کانسار پتاس در منطقه ایلجاق
آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی از فعالیت گسل
آب (Water )از چرخه تا موارد استفاده و...
مقاله (بررسی آبخوان آبرفتی دشت بجنورد)
دانلود مقاله مطالعات آب شناسی حوضه آبریز سنگرد
سیل و بررسی وضعیت سیل در کشور
هیدرولیک چاه و بهره برداری از آبهای زیر زمینی
آلودگی آب ها (علل - روش های پیشگیری و...)
روشهای تصفیه آب کدامند؟
مشخصات و ویژگی های فسیل کنيداريا (Cnidaria)
منظور از هیدرولیک چیست؟
گازطبیعی (CNG)از زیر زمین تا پالایشگاه
جايگاه علوم زمين در آيات قرآني
سدها وآب بند ها در ايران از دوران هخامنشي تا کنون
مالاکیت و آزوریت
زمین شناسی نظامی
طنز(پیامد های زلزله در نقاط مختلف دنیا)
زمينلرزه های سده بيستم و بيست و يکم ثبت شده ایران
مقاله آبهاي زيرزميني حوزه بلغور مشهد
بیوگرافی دکتر امین علیزاده سیوکی
بیوگرافی دکترمحمد قویدل سیوکی
اصول وروش های نقشه برداری کدامند؟
چگونگی شکل گیری بيابان و روش های بيابان زدايي
مفهوم دقیق خشكسالی را بدانیم!
چگونگی تشكيل غار و بررسي آبخوانهاي كارستي
منظومه شمسی کجاست؟
گالری عکس های بسیار زیبا از یخچال های طبیعی
برخی ازساختارهای رسوبیSome Sedimentary Structures
گالری عکس هایی از کرینوئیدها
زمین لرزه یا زلزله چیست؟Earth quake
آب ها وسد های زیر زمینی
مختصری از کانی شناسی
مفهوم- تعریف وانواع گل فشانVolcanic Mud
وضعیت جغرافیایی کشورهای همسایه ایران
آشنایی با دکتر سعید سعادت
پیوندها
کامپیوتر - نرم افزار و.... کلیک کن
بزرگ ترین وبلاگ تست زمین شناسی
وبلاگ زمین شناسی ومعدن
حوادث واخبار ایران وسایر نقاط جهان(بدون سانسور)
اولین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی ایران
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM